PODOLOGIA – Studia podyplomowe

Informujemy o dodatkowej turze naboru na studia podyplomowe PODOLOGIA

Start rejestracji: 7.09.2018r od godz 12.00

Koniec rejestracji: 18.09.2018r

Potwierdzanie rejestracji: 20.09.2018 do godz. 12:00

Ogłoszenie listy rankingowej: 21.09.2018r

Wpisy na studia: 24–27.09.2018r

Podologia- studia podyplomowe

Opis studiów:

Studia podyplomowe Podologia stwarzają uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu podologii. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Cel studiów:

Celem studiów Podologia jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się leczeniem: stopy cukrzycowej, deformacji stóp, zmian zwyrodnieniowych i chorób stóp.

PROPOZYCJA SKIEROWANA JEST DO:

osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania opieki nad osobami z zespołem stopy cukrzycowej oraz w przypadkach deformacji stóp, zmian zwyrodnieniowych i chorób stóp.

Absolwent  tego kierunku będzie potrafił przeprowadzić diagnozę podologiczną, zaplanować i wykonać odpowiednio terapię podologiczną, właściwie pielęgnować stopę, wdrażać prewencję pierwotną i wtórną, dobrać  ortezy stopy i kończyny dolnej, skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty oraz właściwie przeprowadzać edukację i promocję zdrowia.

CO WYRÓŻNIA TE STUDIA?

Zaletą studiów podyplomowych Podologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu jest współpraca z New York Collage of Podiatric Medicine oraz prowadzenie zajęć przez wykładowców z tamtejszej uczelni. Wykładowcy studiów podyplomowych Podologia to wysokiej klasy specjaliści w danym obszarze podologii (lekarze chirurdzy stopy, lekarze podiatrzy, lekarze dermatolodzy, diabetolodzy, fizjoterapeuci, podolodzy, ortotycy) Zajęcia w małych grupach pozwolą również uczestnikom studiów obserwować zabiegi chirurgiczne w obszarze stopy oraz uczestniczyć w poradach klinicznych w poradni, co stanowi niezwykle cenny aspekt studiowania Podologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

FORMA REALIZACJI PROGRAMU:

łączna liczba godzin I i II semestr: 203 godziny,  zajęcia w trybie weekendowym (ok. 12 zjazdów), łącznie 2 semestry (1 rok); wykłady, ćwiczenia, seminaria.

łączna liczba punktów I i II semestr: 30 ECTS

Terminy zajęć: Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (piątek w godz. 15-20, sobota – niedziela w godz. 9.00-18.00)

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Wymagania wstępne

Do podjęcia studiów upoważnieni są absolwenci studiów:

– jednolitych magisterskich z kierunków: lekarski, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia

– drugiego stopnia z kierunków: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, inżynieria biomedyczna

– pierwszego stopnia z kierunków: kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, inżynieria biomedyczna

REKRUTACJA:

Zasady-rekrutacji

Rekrutacja w systemie ERK http://erk.uj.edu.pl

 

Rejestracja trwa od 06.08.2018 od godz. 12:00 do 04.09.2018, do godz. 12:00

 

Podstawą ustalenia listy rankingowej jest kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Termin rekrutacji od 06.08.2018 do 04.09.2018

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,

1 zdjęcie legitymacyjne, – fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

 

kwestionariusz osobowy kandydata

wypis z dowodu osobistego

 W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

 

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe- Podologia

 kierować na adres:

Adres ul. Michałowskiego 12, Kraków 31-126, pok. 22

Telefon: 12 634 33 97, w.24, osoba do kontaktu mgr Dominika Pasiczyńska-Mazur

E-mail: infizjot@cm-uj.krakow.pl

WWWhttp://www.if.wnz.cm.uj.edu.pl/

Godziny przyjęć w sekretariacie: poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 15.30

KOSZT: Opłata za całe studia wynosi: 6 000 zł- płatne jednorazowo

 

Materiały dostępne w sekretariacie

– plan studiów

– program studiów

– regulamin studiów podyplomowych UJ

 

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji w systemie ERK zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata

– kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

 

 

Program studiów

I semestr studiów

1.Anatomia funkcjonalna i biomechanika stopy (wykłady 2 godz./seminaria 10 godz.)

2.Fizjologia i biomechanika chodu (wykłady 4 godz./seminaria 2 godz.)

3.Wrodzone wady stóp (wykłady 5 godz./seminaria 5 godz.)

4.Choroby zwyrodnieniowo wytwórcze w obrębie stóp (wykłady 4 godz./seminaria 5 godz.)

5.Zagadnienia podologiczne w reumatologii (wykłady 10 godz./seminaria 10 godz.)

6.Urazy ortopedyczne i sportowe w obrębie stopy (wykłady 6 godz./seminaria 6 godz.)

7.Diagnostyka obrazowa i kliniczna w dysfunkcjach stopy (wykłady 5 godz./seminaria 6 godz.)

8.Kliniczne i żywieniowe aspekty zespołu stopy cukrzycowej (wykłady 16 godz./ćwiczenia 3 godz.)

9.Choroby naczyniowe w aspekcie dysfunkcji stopy (wykłady 7 godz./seminaria 5 godz.)

10.Dermatologia w podologii (wykłady 5 godz.)

łączna liczba godzin: 116 godz. (64 godz. wykłady, 49 godz. seminaria, 3 godz. ćwiczenia) łączna liczba punktów ECTS w I semestrze :16

II semestr studiów

1.Zaopatrzenie ortopedyczne (wykłady 3 godz./seminaria 6 godz.)

2.Leczenie zachowawcze i zabiegowe w stopie cukrzycowej (wykłady 5 godz./ćwiczenia 10 godz.)

3.Diagnostyka podologiczna i kosmetologiczna (wykłady 3 godz./seminaria 10 godz.)

4.Posturologia w podologii (wykłady 5 godz./seminaria 10 godz.)

5.Fizjoterapia w dysfunkcjach stopy (seminaria 15 godz.)

6.Postępowanie chirurgiczne w obrębie stopy (wykłady 14 godz./ćwiczenia 6 godz.)

Kierownik studiów : Dr hab. n. med. Artur Gądek

DOKUMENT UKOŃCZENIA:  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


Powrót